• 加载中... 意见反馈

六年级

时间:2017年06月13日 信息来源:本站原创 点击:

六年级上册语文词语盘点拼音

第一单元 词语盘点

qīng shuǎng  yín sòng  chàng hè    pù bù    dǒu qiào   tǐng bá

(        )  (       ) (        ) (        ) (        )   

shēn qū    jīng zhì    yùn hán     ào mì     xiá kè     jìng mì

(       ) (         ) (         )(        ) (        )    

zhuī suí   xiǎo xiàng   qiào lì    hōng kǎo   yīn yùn    yǎn zòu
(       ) (         ) (         )(        ) (        )    

tàn suǒ   qín miǎn    màn yóu  qīn wěn    dé gāo wàng zhòng
(       ) (       ) (        )(         )                   

jīn jīn lè dào   bié yǒu shēn yì   zuǒ chōng yòu zhuàng

(           ) (             ) (                   )

 yì wèi shēn cháng   páng rán dà wù    xíng sè cōng cōng 
(               ) (              ) (                  )

shén  qí    yōu yǎ    biàn rèn   qīng xīn   huān yuè   qīng cuì

(       ) (         ) (         )(        ) (        )   

níng jù   è zuò jù   qí miào wú bǐ   bù jū yì gé   nián guò huā jiǎ
(       ) (        ) (           ) (        ) (             )

第二单元 词语盘点
 jié chū   xiū zhù    shè jì    shī gōng    zǔ náo    kòng zhì

(       ) (        ) (        ) (        ) (      ) (         )
 hōng dòng   jiān jù   yì rán    chǎn píng    miǎn lì    è liè

(        ) (        ) (        ) (         ) (      ) (       )

 ní jiāng    chà dào    zhēn zhì   bì miǎn   méng lóng  qī liáng
(        ) (        ) (        ) (        ) (       ) (       )

 yǐn yòng   qiáng liè   jū yōng guān   xuán yá qiào bì

(       ) (         ) (           ) (              )

 kuáng fēng nù háo   rě rén jī xiào  qǐn bù ān xí    sī cháo qǐ fú

(               ) (             ) (        ) (             )

kě jiàn yì bān  kān cè   tiáo jié   chén mèn  fēn xiǎng   fú yǎng
(          )(       ) (        ) (        ) (     ) (        )     

chūn jié  rè liè  gāng jìng  lǐng lǜe   fù sū   xiān qū   mí liàn

(      )(     ) (       ) (      ) (      ) (       ) (       )

zhuāng diǎn  jīng tàn  bì kōng rú xǐ  bō tāo qǐ fú  shuǐ luò shí chū

(         ) (       ) (         )  (       ) (             )

第三单元 词语盘点
 shū shì   gē  bǎn  mián qiǎng  bào yuàn  qīng tīng  xiān qǐ

(       ) (       ) (        ) (         ) (       ) (       )

 kuí wú    sī  pò   dǎo méi   yán sù   yōu lǜ   shén shèng
(       ) (       ) (        ) (      ) (       ) (        )
yōu yōu  zhuāng zhòng  yí shì   bào qiàn  liū zǒu    jiè yì

(       ) (          ) (      ) (       ) (      ) (        )
 zhuī wèn  huāng táng  shēng wàng   gē shě   shī lín lín
(        ) (         ) (         ) (       ) (         )
 xīn jīng ròu tiào  zì yán zì yǔ   zì zuò zì shòu   féng féng bǔ bǔ

(             ) (           ) (            ) (             )

 dà chī yì jīng   cán jí   shòu xuē  kuān hòu  zhāng huáng  jié lì
(          ) (      )  (        ) (      ) (        ) (      )

tài rán  qiǎng zhì  máng rán  quàn zǔ  jiāo huáng    zháo mí    (      ) (       ) (       ) (       ) (       )   (       )

xiū lǐ  rú yuàn   liú lián wàng fǎn  shēn wú fēn wén  liū zhī dà jí

(     ) (       ) (            ) (             ) (           )

 shí zhǐ lián xīn   nù mù yuán zhēng   xìng gāo cǎi liè  nài xīn

 (             ) (             ) (            )       

 第四单元 词语盘点
yáo wàng  jīng yíng  zī yuán  kuàng wù  ēn cì  jié zhì   kū jié  

(      ) (       )  (     )  (      )  (   )  (    )  (    )

làn yòng  wēi xié  zhǐ wàng  shè xiǎng  yí mín  pò suì   mù dǔ
(      ) (      ) (       )  (      ) (      ) (     )  (     )

shèng jié  jùn mǎ   xióng yīng  chán chán  huí dàng   zī  rùn 

(      ) (       ) (       )   (       )  (      )  (       )

sōng zhī  bǎo guì   zī yǎng   yīng ér   juàn liàn  hé ǎi kě qīn  

(       ) (       ) (       ) (       ) (      ) (           )
shǎn shǎn fā guāng   bēi jù     zhì lǐ  guī  sù   dàng yàng  lǐng wù   

(              )    (       )(       )(       )(          ) (       )

tāo tāo bù jué    yí xiè qiān lǐ   fēn zhì tà lái  shì wài táo yuán 

 (           ) (              )   (         ) (              )
cóng tiān ér jiàng    shàn dài  fēng yǔ tóng zhōu  shēng mìng chuí wēi

 (             )    (       )   (            )              
第五单元 词语盘点
chú fáng  cì wei   chù sheng   yí tǐ   wǎn lián  zhì jìng   ài fǔ

(      )(       ) (       ) (      ) (        )(      ) (      )
tuán jù   qíng jié   jì xing   bǎo cún   yīn àn   dī wēi   hán yì
(       )(       ) (       ) (      ) (        )(     ) (      )
shēn ào  xiáng xì   kū shòu  shì shì  wén zhāng  ké sou

(      )(       ) (       ) (      ) (        )(       )

 míng huǎng huǎng  shī shēng tòng kū  hú lún tūn zǎo

(               ) (               ) (            )
zhāng guān lǐ dài  mǎ mǎ hu hǔ  huǎng rán dà wù  běi fēng nù háo (             ) (           ) (            ) (             )

 cōng cōng máng máng   bǎo jīng fēng shuāng  yīn qín   shī yè
(                   ) (                 ) (     ) (       )

jiǒng xiāng  hòu shi   miáo tou   miàn kǒng   qīng shì  dǒu rán

(        ) (       ) (        ) (         )(        )(       )

jiān kǔ   ruǎn mián mián  niú máo xì yǔ     jié jié ba bā  

(     )  (          )   (           )   (           )

第七单元 词语盘点
sù liào   bǐng gān  jié zòu   yuè pǔ   jí xiáng    qǐ pàn  

(     )  (     )  (     )  (      )  (      )  (     )

rì kòu   huá guì   yīng wǔ   qì gài   shāng gǎn  cāng máng 

(     )  (     )  (      )  (     )  (      )  (      ) 

yì yáng dùn cuò  xiāng yī xiāng suí  jiāo zào bù ān  juān kè 

 (          )  (              ) (          )  (      )

jiǔ bié chóng féng  héng zāo bú xìng   zhèn ěr yù lóng

(            )   (            )   (           )   

yù xuè bó shā     shí bēi jí sù    màn bù jīng xīn   xián guàng
(            )  (           )  (            )  (         )

chǔ bèi    gān cuì   shī zōng    lěng qīng qīng   zhī jué 

(      )   (      )  (       )  (         )    (     )

yuán gù   àn dàn  xiāo shòu  kōng luò luò  kū xiào   bù dé
(      )  (     ) (       )  (       )   (     )  (     )

guāng tū tū  qiān fāng bǎi jì  zhí gōu gōu   bù gān luò hòu   

(        )  (         )   (         )   (          )  

cháng tú bá shè   dà yáo dà bǎi   wú yǐng wú zōng 
(           ) (            ) (               )

 第八单元 词语盘点
pú xiě   yōu jìng   là zhú  shī míng  chún shǔ  

(     ) (       ) (       ) (       ) (       )

qín jiàn  táo zuì   sū xǐng   fēi bēn   jì lù   lái yīn hé

(     ) (      ) (       ) (       ) (      ) (       )

shà shí jiān  mòshēng   qīng yōu   fù yuē    zhuō mō

(       )   (      )  (       )  (     )   (      )

wēi bō lín lín  tàn fǎng  jiāo shè    fēng cǎi   dàn yǎ

(         )  (      )  (      )  (      )  (      )

chèn tuō  huàn jué  shēn yuǎn   jiàng shēng  mó fǎng  

(      ) (       ) (         ) (          ) (        )

shēn duàn  zào jiù   kàng yì   fēng dù  liàn jiù   yì lì

(      ) (       ) (       )  (     )  (     )  (     )
yǒu zhāo yí rì   dà yáng bǐ àn   bù jiě zhī yuán   àn wú tiān rì

(          )  (           )  (           )  (          )
yǎn mào jīn xīng  yì fǎn cháng tài  wéi suǒ yù wéi  shǔ qù hán lái

(           )  (          )    (          )  (         )
bú zài huà xià   qiè qiè sī yǔ   wú yán yǐ duì  diāo liáng huà dòng 

(          )  (          )  (          )  (            )
qiǎo duó tiān gōng    dú jù jiàng xīn    yǐn rén rù shèng

 (           )    (              )   (            )

 gǔ sè gǔ xiāng     yú yīn rào liáng     bú luò kē jiù
(           )    (              )   (            )
yǎ sú gòng shǎng   měi bú shèng shōu   kuài zhì rén kǒu

(           )    (              )   (            )

qǔ gāo hè guǎ      miào bǐ shēng huā    yáng chūn bái xuě 

(            )   (              )   (            )

bǐ zǒu lóng shé      bù tóng fán xiǎng      bié jù yì gé

(            )     (             )    (           )

bǎi zhé bù huí    yá yá xué yǔ     dà bìng xīn yù

(           )   (           )          


上一篇::没有了
下一篇::没有了
(作者:叶凤玲 编辑:叶凤玲)

新文章

门文章

版权所有:金山教师研修网

鄂ICP备15007867号 建议使用1024*768分辨率